Protectia datelor

Date identificare:
Sc Magic Sky Event Srl are sediul în Brasov, str. Republicii, nr. 49, judet Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/374/2009 cod fiscal RO25210946 si este reprezentată legal de Serban Dan – Administrator.

Sc Magic Sky Event Srl respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

Sc Magic Sky Event Srl  prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni şi condiţii nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

Sc Magic Sky Event Srl  nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În acest sens, Sc Magic Sky Event Srl va putea prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal : numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, CNP, CI,nr. cont bancar.

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii Sc Magic Sky Event Srl se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Sc Magic Sky Event Srl.

Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de Sc Magic Sky Event Srl precum şi atunci când participaţi la târgurile/evenimentele/manifestările expoziţionale organizate de Sc Magic Sky Event Srl, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii.

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:

Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către  Sc Magic Sky Event Srl constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Sc Magic Sky Event Srl şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.